effeqt | Contact AV&AVG
15348
page-template-default,page,page-id-15348,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive
Wat wil jij leren? Wat kan je organisatie leren? Waar ben je naar op zoek? Wat is je vraag? Bel Geo op 0648 761 083 of vul dit formulier in. Ik spreek je graag!

  Uw naam

  Uw e-mail (verplicht)

  Waar ben je naar op zoek?

  AVG en Algemene Voorwaarden

  Algemene voorwaarden                      effeqt en effeqtgroup

  Toepassing algemene voorwaarden en begrippen

  Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten geleverd of te leveren uit hoofde van het bedrijf effeqt zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam (inschrijfnummer 58004157). Daaronder vallen onder andere: diensten, coaching, opleiding geven, screening, vragenlijstonderzoek, consultancy e.d. Hieronder vallen ook activiteiten zoals free-lance werk voor derden, uitbesteed werk aan derden, samenwerkingsprojecten met derden. Met het ondertekenen van het opleidingsvoorstel tot het leveren van de overeengekomen diensten verklaart de ondertekenaar c.q. feitelijke opdrachtgever accoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

  Opdrachtbevestiging is contract

  De opdrachtgever gaat door het mondeling instemmen of het ondertekenen van het opleidingsvoorstel dat daarmee is verworden tot opdrachtbevestiging voor het leveren van de daarmee overeengekomen diensten door effeqt aan de opdrachtgever accoord met alle daarin genoemde voorwaarden en deze algemene voorwaarden. In die zin is die opdrachtbevestiging te beschouwen als een leveringscontract.

   

  Aansprakelijkheid voor schade aan personen of goederen ten tijde of na een dienst

  effeqt is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de geleverde diensten of daarna in welke vorm dan ook aan goederen en/of personen die deelnemen c.q. direct of indirect betrokken zijn bij de levering van de diensten. De verantwoordelijkheid voor afname van diensten ligt geheel bij de deelnemer c.q. de opdrachtgever. Bij diensten waarbij sprake is van fysieke inspanning is de deelnemer te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen ervan voor zijn of haar eigen gezondheid. Deelname aan c.q. afname van de dienst(en) betekent dat effeqt nooit verantwoordelijk kan worden gesteld voor welke vorm van eventuele schade dan ook opgelopen tijdens of na het verlenen van de dienst(en).

   

  Organisatie en logiststiek met betrekking tot levering van diensten:

  Wordt in nauw overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

   

  Facturering en betaling:

  Het factuurbedrag is exclusief 21 % B.T.W.

  Het factuurbedrag dient binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Uiterlijk 1 week vóór aanvang van de daadwerkelijke te leveren dienst(en) dient het volledige factuurbedrag daadwerkelijk te zijn bijgeschreven op het in de factuur vermelde bank- of gironummer van effeqt . In het uiteindelijk met de opdrachtgever overeengekomen en ondertekende opleidingsvoorstel kunnen aanvullende eisen mbt betaling en betalingsvoorwaarden worden opgenomen. Reiskosten bedragen minimaal € 0,50 per kilometer.

   

  Wijzigingen:

  effeqt streeft ernaar haar diensten op de gestelde data uit te voeren.

  effeqt behoudt zich het recht voor een geplande dienst te annuleren. In dat geval vindt restitutie van betaalde bedragen plaats. In dat geval wordt de opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

   

  Bescherming van rechten:

  effeqt behoudt zich alle rechten voor van intellectuele eigendommen met betrekking tot de door effeqt verschafte leermiddelen en -methodieken.

  Deelnemers zijn niet gerechtigd door effeqt geleverde diensten, materialen en methodieken commercieel te exploiteren naar derden.

  effeqt zal nooit iets over de specifieke inhoud van haar diensten geleverd aan klanten of persoonsgegevens aan derden bekend maken, noch op individueel, nog op groepsniveau. effeqt behoudt zich wel het recht voor om de omvang en de samenstelling van de klantenkring met naam, toenaam en logo te vermelden in alle publicaties, artikelen, de website en alle andere informatiedragers zulks altijd met inachtneming van privacy en integriteit ten opzichte van de opdrachtgevers en deelnemers aan diensten verleend door effeqt.

  Annulering/verzetten
  Bij annulering en verzetten van de training gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij annulering eerder dan twee weken voorafgaand aan de levering van de overeengekomen en geplande diensten wordt 50 % van het factuurbedrag in rekening gebracht
  • Bij annulering binnen twee weken voor levering van de overeengekomen en geplande diensten wordt 100 % van het factuurbedrag in rekening gebracht
  • Bij niet verschijnen zonder enig bericht vooraf wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht
  • Bij voortijdig beëindigen van de overeengekomen en geplande diensten wordt 100 % van het factuurbedrag in rekening gebracht, in achtneming met boven vermelde voorwaarden
  • In onderling overleg kunnen te leveren diensten worden verzet in de tijd met inachtneming van bovenstaande voorwaarden indien alternatieven niet mogelijk zijn in de planning van effeqt
  • Vervanging van deelnemers tijdens de looptijd van overeengekomen diensten is na overleg en toestemming van effeqt mogelijk.

   

   

  AVG 

  Persoonsgegevens van direct betrokkenen bij effeqt en effeqtgroup                                                  

  effeqt en effeqtgroup registreert persoonsgegevens van opdrachtgevers en personen die expliciet en actief hun belangstelling hebben getoond in de diensten, producten en informatie van effeqt en effeqtgroup. Hierbij registreert effeqt en effeqtgroup naam, telefoonnummer en mailadres, soms een adres als dat nodig is. Daarnaast worden gegevens geregistreerd die betrekking hebben op professionele kwalificaties van een direct betrokkene en – voor zover van toepassing – een verwijzing naar de website van een direct betrokkene. effeqt en effeqtgroup verstrekt nooit verstrekte gegevens aan derden zonder toestemming van de direct betrokkene.

  Persoonsgegevens van relaties

  effeqt en effeqtgroup onderhoudt contacten met bedrijven, organisaties en instellingen om de producten en diensten van effeqt en effeqtgroup bekend te maken. effeqt en effeqtgroup registreert de namen van de contactpersonen en de noodzakelijke gegevens om de contactpersoon te kunnen benaderen.

  Verslagen over bedrijfsbezoeken bevatten uitsluitend algemene en voor de opdracht relevante informatie. effeqt en effeqtgroup deelt persoonsgegevens nooit zonder expliciete, voorafgaande toestemming van betrokkenen.

  Recht op inzage en wijziging van gegevens

  Een ieder kan op verzoek informatie krijgen over de gegevens die effeqt en effeqtgroup over hem of haar heeft geregistreerd. Indien gewenst wijzigt effeqt en effeqtgroup deze gegevens.

  Verwijderen van gegevens

  effeqt en effeqtgroup verwijdert alle persoonsgegevens van ambassadeurs en overige direct betrokkenen wanneer deze niet langer meer verbonden willen zijn aan effeqt en effeqtgroup.

  effeqt

  Geo van Dam

  www.effeqtgroup.com

  Het Wold 3 1349 LC Almere

  info@effeqtgroup.com

  En waar ben JIJ naar op zoek?